BİTLİS'İN SOSYO KÜLTÜREL YAPISI

BİTLİS'İN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI
Bitlis önemli bir bilim ve kültür merkezidir. Birçok Doğu Anadolu kentinde olduğu gibi aşiret olgusu, Bitlis kültürel yaşamında belirleyici olmuştur.
Bitlis'in kültürel gelenek, tarımsal üretim, kapalı toplumsal yapı, güçlü dinsel kurumlar, ağalık şeyhlik ilişkilerinin etkisiyle biçimlenmiştir. İletişim ulaşım alanındaki gelişmeler bir değişim başlatmıştır. Ama kültür öğeleri genelde geleneksel özelliktedir. Kültürel geleneğin, kapalı toplumsal yapı, dinsel kurumlar üretim ilişkilerine egemen ağalarca belirlendiği Bitlis'te etnik kültürlerde yaşama biçiminin bir başka öğesidir. Yörenin temel özelliklerinden göçebelik, toprağa yerleşmeye dönüşmektedir.
Bunların yanında yöre kültüründe eski uygarlıkların, etnik kültürlerin, yörede konaklayan göçerlerin dil ve yaşayış özelliklerinden izlerde görülür.
Dinsel yapı toplumsal yaşamda önemli bir yer tutar. Yörede din dışı inançlarda güçlü ve yaygındır.
Bunda yöredeki "tarikat" olgusu en büyük etkendir. Bu olgu yaşama biçimini çağdaş etkilerle birlikte belirlemekte, geçmişin ve bugünün yaşama biçimleri yan yana çoğukez iç içe bulunmaktadır. 1975'ler de iletişim, ulaşım alanlarındaki gelişmeler sosyo-kültürel yaşamda değişim başlatmıştır. Yörede aile yapısı ataerkil özellik göstermekte, evlenmeler aşiret içinde olmaktadır. Gündelik yaşamda yer tutan kültür öğeleri, geleneksel özellik taşımaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !